Pub»ZNF 426

ZNF 426

Also named MGC2663, KSHV RTA binding protein (K-RBP)